Song image
Dum Masala
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

సర్రుమండుతాది బాబు గొడ్డు కారం గిర్ర తిరుగుతాది ఈడితోటి బేరం కరర కరర బాబు గొడ్డు కారం గిరర గిరర ఈడితోటి బేరం ఏ పట్టాభిపురం ఎళ్లే రోడ్డు ఎవడినైనా అడిగి చూడు బుర్రిపాలెం బుల్లోడంటే తెలీనోడు ఎవడు లేడు ఏ ఎవడు లేడు ఏ మిల మిల మిల మెరుస్తాడు దంచుతాడు అమ్మ తోడు కొడితే మెదడు పనిచెయ్యక మరిచిపోరా పిన్నుకోడు కర్ రా అర్ర యెర్రి హే సుర్రు హే సుర్రు హే సుర్రు సుర్రు సుర్రు సురక ఈడు ఎర్రనోడంట ఎర్రిస్పీడంట సుర్రు సురక ఈడు హైలీ ఇన్ ఫ్లేమబుల్ ఎవ్రీబడీ మేక్ వే లీడర్ ఆన్ ద వే ఏంట్ గాట్ నో టైం టు ప్లే ఎదురొచ్చే గాలి ఎగరేస్తున్న చొక్కా పై గుండి ఎగబడి ముందరికే వెలిపోతాది నేనెక్కిన బండి ఏ లెక్కలు ఎవడికి చెప్పాలి ఏ హక్కులు ఎవడికి రాయాలి ఎవడెవడో వేసిన బరువు ఎందుకు ఎందుకు నే మొయ్యాలి దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని నేనో నిశేబ్ధం అనునిత్యం నాతో నాకే యుద్ధం స్వార్ధం పరమార్ధం కలగలిసిన

నేనో ప్రేమ పదార్థం ఏ పట్టు పట్టు కోమలి ఎత్తిపట్టి రోకలి పోటు మీన పోటు ఏసి దమ్ముకొద్ది దంచికొట్టు దంచికొట్టు ఏ ఏటుకొక్క కాయనీ రోటికియ్యవే బలి ఘాటు ఘాటు మిరపకోరు గాల్లో నిండి ఘుమ్మనేటట్టు ఏ పైట సెంగు దోపవే ఆ సేతి పాటు మార్చావే ఏ జోరు పెంచావే గింజ నలగ దంచవే కొత్త కారమింకా గుమ్మరించుకోవే నా మనసే నా కిటికీ నచ్చక పోతే మూసేస్తా ఆ రేపటి గాయాన్ని ఇపుడే ఆపేస్తా నా తలరాతే రంగుల రంగోలి దిగులైన చేస్తా దీవాళి నా నవ్వుల కోటను నేనే ఎందుకు ఎందుకు పడగొట్టాలి దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

Video

Interview Videos
More
Song image
Eyy Bidda Idhi
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

ఆ పక్క నాధే ఈ పక్క నాధే తల పైనా ఆకాశం ముక్క నాదే ఆ తప్పు నేనే ఈ ఒప్పు నేనే తప్పొప్పులు తాగాలెట్టే నిప్పు నేనే నన్నైతే కొట్టేటోడు భూమిదే పుట్టలేదు పుట్టాడ అది మల్ల నేనే నను మించి యేధిగేటోడు ఇంకోడు ఉన్నాడు సూడు ఎవడంటే అది రేపటి నేనే నేయ్ తిప్పాన మీసమాట సేతులోన గొడ్డలాట సేసింధే యుద్ధమాటా సెయ్యంధే సంధి అటాఆ ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా అరేయ్ ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా నిను ఏట్లో ఇసిరేస్తా నే సేపతో తిరిగోస్త గదా కర్రకు గుచ్చేస్తా నేయ్ జెండాల యెగిరేస్తా నిను మట్టిలో పాతేసి మాయం చేస్తా నేయ్ ఖరీదైనా ఖనిజంలా మల్లీ దొరికేస్తా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా అరేయ్ ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఎవడ్రా ఎవడ్రా నువ్వు ఇనుమును ఇనుమును నేను నను కాల్చితే కత్తౌతాను ఎవడ్రా ఎవడ్రా నువ్వు మట్టిని మట్టిని నేను నను తొక్కితే ఇటుకౌతాను ఎవడ్రా ఎవడ్రా నువ్వు రాయిని రాయిని

నేను గాయం కానీ చేసారంటే ఖాయంగా దేవుడ్నౌతాను ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా లే లే తగ్గేదేలే అరేయ్ ఏ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా లే లే తగ్గేదేలే

Video

Interview Videos
More
Song image
Oo Antava
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

కోక కోక కోక కడితే కొరకొరమంటు చూస్తారు పొట్టి పొట్టి గౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు గౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా తెల్లా తెల్లాగుంటె ఒకడు తల్లాకిందులౌతాడు నల్లా నల్లాగుంటె ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పనియేముంది సందు దొరికిందంటే సాలు మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా హాయ్ ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా ఎత్తూ ఎత్తూగుంటే ఒకడు ఎగిరి గంతులేస్తాడు కురసా కురసాగుంటే ఒకడు మురిసి మురిసిపోతాడు ఎత్తూ కాదు కురసా కాదు మీకో సత్యం సెబుతాను అందిన ద్రాక్షే తీపి మీకు మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా హాయ్ ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా బొద్దూ బొద్దూ గుంటే ఒకడు ముద్దుగున్నావంటాడు సన్నా సన్నంగుంటే ఒకడు సరదాపడి పోతుంటాడు బొద్దూ కాదు సన్నం కాదు ఒంపు సొంపు కాదండి ఒంటిగ సిక్కామంటే సాలు మీ మగ

బుద్ధే వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా హాయ్ ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా పెద్దా పెద్దా మనిషిలాగ ఒకడు ఫోజులు కొడతాడు మంచి మంచి మనసుందంటూ ఒకడు నీతులు సెబుతాడు మంచీ కాదు సెడ్డా కాదు అంతా ఒకటే జాతండి దీపాలన్నీ ఆర్పేసాకా ఊ ఊ ఊ ఊ దీపాలన్నీ ఆర్పేసాకా అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధే ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా ఊ అంటామే పాప ఊ ఊ అంటామా పాప ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా ఊ అంటామే పాప ఊ హు అంటామా పాప ఊ అంటావా మావా ఊ ఊ అంటావా మావా

Video

Interview Videos
More
Song image
Dongode Doragadu
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

లోకంలోన ఏ సోటైనా అందరొకటే ఎవడికాడు ఎర్రిబాగులోడు నిజమిదే లోకంలోన ఏ సోటైనా అందరొకటే ఎవడికాడు ఎర్రిబాగులోడు నిజమిదే ఇల్లు ఒళ్ళు గుల్ల సేసే బేరం ఇదిగో పట్టేసెయ్ అడిగెటోడు ఎవడు లేడు అంతా నీదే లాగేసెయ్ కొట్టెయ్ తాళం తీసెయ్ గొళ్ళెం దొరికిందంతా దోచేయ్ రా పట్టిస్తారు హారతి పళ్ళెం దర్జాగా ఖాళీ చెయ్ రా దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు లూటీలోన సాటే లేని చేతివాటమే పోటీ అంటూ ముందుకొచ్చినోడు లేడులే లూటీలోన సాటే లేని చేతివాటమే పోటీ అంటూ ముందుకొచ్చినోడు లేడులే దేవుడి పేరుతో మాయలు చేసే ఐటెంగాల్లు తోడుంటే అడ్డూ అదుపు లేనే లేదు గల్లా పెట్టె నింపందే హే బేటా బేటా కోటా పెంచి లెక్కించాలి గుణకారం కళ్ళే మూసి తీసేలోగా సర్దెయ్యాలి దుకాణం దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు దొంగోడె దొరగాడు

Video

Interview Videos
More